تقویم هفته های فرد و هفته های زوج

برنامه هفتگی رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی

كد_درس نام_درس روز ساعت
شروع
ساعت
پايان
استاد هفته تاريخ
 امتحان
ساعت
امتحان
155205 شيمي 1 شنبه 1400 1600 محمود سنجري هر هفته        
155205 شيمي 1 شنبه 1600 1800 محمود سنجري هفته هاي فرد        
155211 شيمي آلي 1 يک شنبه 830 1030 رشيدي-احمد هر هفته 1401/04/08 09:00
155208 آزمايشگاه شيمي عمومي 2 يک شنبه 1030 1230 رشيدي-احمد هفته هاي زوج 1401/04/05 09:00
155211 شيمي آلي 1 يک شنبه 1030 1230 رشيدي-احمد هفته هاي فرد 1401/04/08 09:00
155431 آمار زيستي يک شنبه 1030 1230 تقي زاده اسکوئي-امير رضا هر هفته 1401/04/02 13:00
155432 کارگاه آمار زيستي يک شنبه 1230 1400 تقي زاده اسکوئي-امير رضا هفته هاي فرد 1401/04/02 13:00
155438 بيوشيمي فيزيک يک شنبه 1400 1600 رشيدي-احمد هر هفته 1401/04/11 14:00
155207 شيمي عمومي 2 يک شنبه 1400 1600 محمود سنجري هر هفته 1401/04/04 09:00
155504 ويروس شناسي يک شنبه 1500 1630 مجرد-صابر هر هفته 1401/04/11 13:00
155438 بيوشيمي فيزيک يک شنبه 1600 1800 رشيدي-احمد هفته هاي فرد 1401/04/11 14:00
155207 شيمي عمومي 2 يک شنبه 1600 1800 محمود سنجري هفته هاي فرد 1401/04/04 09:00
155212 آزمايشگاه شيمي آلي 1 يک شنبه 1600 1800 محمود سنجري هفته هاي زوج 1401/04/09 09:00
155504 ويروس شناسي يک شنبه 1630 1800 مجرد-صابر هفته هاي فرد 1401/04/11 13:00
155430 مباني بوم شناسي دو شنبه 930 1100 حبيبي دستجرد - زيبا هفته هاي فرد 1401/04/15 11:00
155436 زيست شناسي سلولي و مولکولي 3 دو شنبه 1030 1230 رضازاد باري-لعيا هر هفته 1401/04/14 13:00
155430 مباني بوم شناسي دو شنبه 1100 1230 حبيبي دستجرد - زيبا هر هفته 1401/04/15 11:00
155421 آزمايشگاه مباني فيزيولوژي جانوري دو شنبه 1230 1400 رضازاد باري-لعيا هفته هاي فرد 1401/04/12 11:00
155423 آزمايشگاه زيست شناسي ميکروبي دو شنبه 1230 1400 رضازاد باري-لعيا هفته هاي زوج 1401/04/08 11:00
155436 زيست شناسي سلولي و مولکولي 3 دو شنبه 1400 1600 رضازاد باري-لعيا هفته هاي فرد 1401/04/14 13:00
1138 عرفان عملي اسلامي دو شنبه 830 1030 سيدي-ميررسول هر هفته 1401/03/28 13:00
1147 تفسير موضوعي قرآن دو شنبه 1030 1230 سيدي-ميررسول هر هفته 1401/03/29 14:00
155443 ايمني شناسي دو شنبه 1500 1630 مجرد-صابر هر هفته 1401/04/01 14:00
155440 مباني مهندسي ژنتيک دو شنبه 1600 1800 آيدا-جوان مرد هر هفته 1401/04/08 13:00
155505 آزمايشگاه ايمني شناسي دو شنبه 1630 1800 مجرد-صابر هفته هاي فرد 1401/04/02 14:00
155422 زيست شناسي ميکروبي سه شنبه 1030 1230 خليلي- امين هر هفته 1401/04/07 11:00
1140 آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران سه شنبه 1030 1230 اسماعيل زاده-حسين هر هفته 1401/03/30 13:00
155422 زيست شناسي ميکروبي سه شنبه 1230 1400 خليلي- امين هفته هاي فرد 1401/04/07 11:00
155414 ژنتيک پايه سه شنبه 1400 1600 رشيد-پاک نيا هر هفته 1401/04/02 11:00
155439 مباحثي در ژنتيک سه شنبه 1400 1600 محمدزاده-سعيد هر هفته 1401/04/14 14:00
155512 مباني ريز زيست فناوري سه شنبه 1600 1800 خلیلی هر هفته 1401/04/08 14:00
155414 ژنتيک پايه سه شنبه 1600 1800 رشيد-پاک نيا هفته هاي فرد 1401/04/02 11:00
155415 آزمايشگاه ژنتيک پايه سه شنبه 1600 1800 محمدزاده-سعيد هفته هاي زوج 1401/04/04 11:00
155418 مباني جانور شناسي چهار شنبه 830 1030 خانشي هر هفته 1401/04/12 09:00
155418 مباني جانور شناسي چهار شنبه 1030 1230 خانشي هفته هاي فرد 1401/04/12 09:00
155419 آزمايشگاه مباني جانور شناسي چهار شنبه 1030 1230 خانشي هفته هاي زوج 1401/04/13 09:00
155420 مباني فيزيولوژي جانوري چهار شنبه 1230 1400 خانشي هر هفته 1401/04/11 11:00
155447 ايمني زيستي چهار شنبه 1230 1400 محمود سنجري هر هفته 1401/04/15 09:00
155420 مباني فيزيولوژي جانوري چهار شنبه 1400 1600 خانشي هفته هاي فرد 1401/04/11 11:00
155429 مباني زيست شناسي تکويني چهار شنبه 1400 1600 خانشي هر هفته 1401/04/06 13:00
155429 مباني زيست شناسي تکويني چهار شنبه 1600 1800 خانشي هفته هاي فرد 1401/04/06 13:00
1131 انديشه اسلامي 1 (مبدأ و معاد) چهار شنبه 1400 1600 اسماعيلي هر هفته 1401/03/28 09:00
1132 انديشه اسلامي 2 (نبوت و امامت) چهار شنبه 1600 1800 اسماعيلي هر هفته 1401/03/28 11:00
155428 تکامل موجودات زنده چهارشنبه 1600 1800 غلامی هرهفته    
155511 مباني زيست فناوري پنج شنبه 1030 1230 مظاهري-رودين هر هفته 1401/04/05 14:00
155202 رياضي عمومي 2 پنج شنبه 1400 1600 محمد بهروش هر هفته 1401/04/01 09:00
155202 رياضي عمومي 2 پنج شنبه 1600 1800 محمد بهروش هفته هاي فرد 1401/04/01 09:00

برنامه هفتگی رشته میکروبیولوژی

كد_درس نام_درس روز ساعت
شروع
ساعت
پايان
استاد هفته تاريخ
 امتحان
ساعت
 امتحان
173405 باکتري شناسي 1 شنبه 1500 1630 مجرد-صابر هر هفته 1401/04/06 13:00
173405 باکتري شناسي 1 شنبه 1630 1800 مجرد-صابر هفته هاي فرد 1401/04/06 13:00
173406 آزمايشگاه باکتري شناسي 1 شنبه 1630 1800 مجرد-صابر هفته هاي زوج 1401/04/07 13:00
173202 شيمي عمومي 1 شنبه 1400 1600 محمود سنجري هر هفته        
173202 شيمي عمومي 1 شنبه 1600 1800 محمود سنجري هفته هاي فرد        
173210 شيمي آلي 1 يک شنبه 830 1030 رشيدي-احمد هر هفته 1401/04/08 09:00
173205 آزمايشگاه شيمي عمومي 2 يک شنبه 1030 1230 رشيدي-احمد هفته هاي زوج 1401/04/05 09:00
173210 شيمي آلي 1 يک شنبه 1030 1230 رشيدي-احمد هفته هاي فرد 1401/04/08 09:00
173409 ويروس شناسي يک شنبه 1500 1630 مجرد-صابر هر هفته 1401/04/11 13:00
173409 ويروس شناسي يک شنبه 1630 1800 مجرد-صابر هر هفته 1401/04/11 13:00
173204 شيمي عمومي 2 يک شنبه 1400 1600 محمود سنجري هر هفته 1401/04/04 09:00
173204 شيمي عمومي 2 يک شنبه 1600 1800 محمود سنجري هفته هاي فرد 1401/04/04 09:00
173211 آزمايشگاه شيمي آلي 1 يک شنبه 1600 1800 محمود سنجري هفته هاي زوج 1401/04/09 09:00
173442 آمار زيستي يک شنبه 1030 1230 تقي زاده اسکوئي-امير رضا هر هفته 1401/04/02 13:00
173443 کارگاه آمار زيستي يک شنبه 1230 1400 تقي زاده اسکوئي-امير رضا هفته هاي فرد 1401/04/02 13:00
173402 آزمايشگاه ميکروبيولوژي 1 دو شنبه 1230 1400 رضازاد باري-لعيا هفته هاي زوج 1401/04/08 11:00
173439 آز مباني فيزيولوژي جانوري دو شنبه 1230 1400 رضازاد باري-لعيا هفته هاي فرد 1401/04/12 11:00
173413 آزمايشگاه ميکروبيولوژي صنعتي دو شنبه 1400 1600 رضازاد باري-لعيا هفته هاي زوج 1401/04/15 13:00
173412 ميکروبيولوژي صنعتي دو شنبه 1600 1800 رضازاد باري-لعيا هر هفته 1401/04/14 13:00
173441 مباني بوم شناسي دو شنبه 930 1100 حبيبي دستجرد - زيبا هفته هاي فرد 1401/04/15 11:00
173441 مباني بوم شناسي دو شنبه 1100 1230 حبيبي دستجرد - زيبا هر هفته 1401/04/15 11:00
173521 کارآفريني دو شنبه 1230 1400 حبيبي دستجرد - زيبا هر هفته 1401/04/16 14:00
1138 عرفان عملي اسلامي دو شنبه 830 1030 سيدي-ميررسول هر هفته 1401/03/28 13:00
1147 تفسير موضوعي قرآن دو شنبه 1030 1230 سيدي-ميررسول هر هفته 1401/03/29 14:00
173410 ايمني شناسي دو شنبه 1500 1630 مجرد-صابر هر هفته 1401/04/01 14:00
173411 آزمايش ايمني شناسي دو شنبه 1630 1800 مجرد-صابر هفته هاي فرد 1401/04/02 14:00
173415 آزمايشگاه ميکروبيولوژي غذايي دو شنبه 830 1030 خليلي- امين هفته هاي فرد 1401/04/15 14:00
173516 مباني ريز زيست فناوري ميکربي سه شنبه 1600 1800 خلیلی هر هفته 1401/04/08 14:00
173517 مباني بيوانفورماتيک سه شنبه 1230 1400 عباسي - حامد هر هفته 1401/04/11 14:00
1140 آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران سه شنبه 1030 1230 اسماعيل زاده-حسين هر هفته 1401/03/30 13:00
173427 ژنتيک 1 سه شنبه 1400 1600 رشيد-پاک نيا هر هفته 1401/04/02 11:00
173427 ژنتيک 1 سه شنبه 1600 1800 رشيد-پاک نيا هفته هاي فرد 1401/04/02 11:00
173428 آزمايشگاه ژنتيک 1 سه شنبه 1600 1800 محمدزاده-سعيد هفته هاي زوج 1401/04/04 11:00
173401 ميکروبيولوژي 1 سه شنبه 1030 1230 خليلي- امين هر هفته 1401/04/07 11:00
173401 ميکروبيولوژي 1 سه شنبه 1230 1400 خليلي- امين هفته هاي فرد 1401/04/07 11:00
173414 ميکروبيولوژي غذايي سه شنبه 1400 1600 خليلي- امين هر هفته 1401/04/14 14:00
173436 مباني جانور شناسي چهار شنبه 830 1030 خانشي هر هفته 1401/04/12 09:00
173436 مباني جانور شناسي چهار شنبه 1030 1230 خانشي هفته هاي فرد 1401/04/12 09:00
173437 آز مباني جانور شناسي چهار شنبه 1030 1230 خانشي هفته هاي زوج 1401/04/13 09:00
173438 مباني فيزيولوژي جانوري چهار شنبه 1230 1400 خانشي هر هفته 1401/04/11 11:00
173438 مباني فيزيولوژي جانوري چهار شنبه 1400 1600 خانشي هفته هاي فرد 1401/04/11 11:00
1131 انديشه اسلامي 1 (مبدأ و معاد) چهار شنبه 1400 1600 اسماعيلي هر هفته 1401/03/28 09:00
1132 انديشه اسلامي 2 (نبوت و امامت) چهار شنبه 1600 1800 اسماعيلي هر هفته 1401/03/28 11:00
173440 تکامل موجودات زنده چهار شنبه 1600 1800 غلامی هر هفته    
173201 رياضي عمومي 2 پنج شنبه 1400 1600 محمد بهروش هر هفته 1401/04/01 09:00
173201 رياضي عمومي 2 پنج شنبه 1600 1800 محمد بهروش هفته هاي فرد 1401/04/01 09:00
173520 مباني زيست فناوري پنج شنبه 1030 1230 مظاهري-رودين هر هفته 1401/04/05 14:00

لینک کلاسهای گروه معماری