معرفی مدیریت


دفتر توسعه و انتقال فناوری (TTO) به عنوان یکی از موتورهای محرک در اقتصاد دانش محور و روشی موثر و کارآمد به منظور تولید فناوری، و انتقال و تجاری‌سازی دارایی‌های فکری محسوب می‌گردد. این دفتر به عنوان ساختاری نوین برای توسعه نظام مند دارایی‌های فکری دانشگاه‌ها و مراکز علم و فناوری و مکانی برای تعامل میان نقش آفرینان توسعه محصولات دانش پایه ایجاد شده است.
بر این اساس دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان کانون تولید دانش و تربیت منابع انسانی کارآفرین برای پذیرش مسئولیت های بیشتر در فرایند توسعه به ویژه تبدیل دانش به دارایی فکری و تجاری‌سازی آن برنامه‌ریزی، و برای ایجاد دفتر توسعه و انتقال فناوری بر اساس مدل مفهومی زیر اقدام نموده است.

مدل مفهومی دفتر توسعه و انتقال فناوری

مدل مفهومی 

ماموریت دفتر توسعه و انتقال فناوری

 • شناسایی، ارزیابی، ثبت و تجاری سازی دارایی‌های فکری دانشگاه؛
 • شناسایی بازارهای داخلی و بین المللی عرضه توانمندی‌های علمی و اجرایی دانشگاه.

اهداف دفتر توسعه و انتقال فناوری

 • افزايش كيفی و كمی توليدات علمی، توسعه متوازن واحدهای پژوهشی و دست‌يابی به جايگاه پژوهشی و فناوری ممتاز در سطح ملی و فراملی؛
 • ارتقای توانمندی‌های كارآفرينی، افزايش توليد فناوری و توسعه قابليت‌های بهره‌برداری و انتقال فناوری‌های نوين، توليد و ارائه محصولات/ خدمات تخصصی دانش بنيان.

مخاطبین دفتر توسعه و انتقال فناوری

 

 • عرضه‌کنندگان دارايی‌های فکری، اساتید و دانشجویان؛ 
 • متقاضیان دارايی‌های فکری،
 • محققان و مربیان حوزه مدیریت دارايی‌های فکری؛
 • متخصصین و مخترعین برای درک از نیازهای بازار و سطح و کیفیت دارايی‌های فکری موجود.

 

وظایف دفتر توسعه و انتقال فناوری

 

 • تدوین و پیشنهاد جهت‌گیری‌های کلان و سیاست های اجرایی فناوری در دانشگاه؛
 • سیاست‌گذاری برای نحوه همكاری با مراكز پژوهشی و فناوری داخل و خارج از دانشگاه؛
 • سیاست‌گذاری اجرایی در زمینه دارایی‌های فکری (ثبت، حفاظت، ارزیابی، ارزشیابی و نحوه واگذاری)؛
 • تدوين و پیشنهاد برنامه‌های اجرایی توسعه فناوری در دانشگاه؛
 • پایش مستمر و شناسایی مزیت‌های فناوری در دانشگاه؛
 • دیدبانی فناوری و پیشنهاد محورهای توسعه فناوری برای دانشگاه و ماموریت فناوری برای دانشکده ها و پژوهشکده ها؛
 • بررسی و پیشنهاد ایجاد شبکه‌ها، و کارگروه‌های تخصصی توسعه فناری در دانشگاه؛
 • مدیریت نظام نوآوری و برنامه‌ریزی برای هم‌افزایی میان نهادهای فعال در حوزه فناوری؛
 • تدوین شاخص‌های ارزیابی و اثربخشی فعالیت‌ها در حوزه توسعه فناوری؛
 • نظارت بر عملکرد نهادهای فعال در حوزه فناوری؛
 • بررسی و پیشنهاد برنامه‌های اجرایی برای توسعه مشاركت بخش خصوصی در اجرای طرح‌های پژوهشی و فناوری مشترك؛
 • سیاست‌گذاری در زمینه نحوه همکاری با کارگزاران و نهادهای بخش خصوصی ارائه‌دهنده خدمات تخصصی فناوری؛
 • ایجاد خوشه‌های فناوری در حوزه‌های دارای مزیت نسبی؛
 • حمایت از ایجاد هسته‌های فناوری با ایده مبتنی بر دارایی‌های فکری دانشگاه؛
 • تدوین ضوابط ایجاد و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های دانشگاهی؛
 • ارائه مدل‌های تحلیلی و کاربردی برای تصمیم‌گیری ایجاد و یا انتقال؛
 • امکان‌سنجی بازار و تجاری‌سازی دارایی‌های فکری؛
 • استانداردسازی اطلاعات برای تصمیم‌گیری در زمینه‌ی تجارت و انتقال دارایی‌های فکری؛
 • سیاست‌گذاری برای ورود به بازار سفارش جهانی تحقيق و توسعه؛
 • تدوین برنامه‌های اجرایی توسعه روابط بین‌المللی مبتنی بر توسعه فناوری؛
 • تدوین و پیشنهاد آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز.