مديريت كارگزيني و رفاه

انجام كليه امور اداري و استخدامي كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه و ارائه بخشي از خدمات رفاهي به آنان در طول دوران خدمت بر عهده اين مديريت است. از آنجا كه در مديريت نوين، منابع انساني از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است، فعاليت‌هاي اين حوزه مي‌تواند نقش مهمي در افزايش كارآيي و انگيزه كاركنان داشته باشد.

وظایف و اختیارات

 • اجراي قوانين و آيين نامه‌هاي اداري و استخدامي و مصوبات هيأت امناي دانشگاه‌هاي شمال شرق كشور
 • انجام امور استخدامي اعضاي هيأت علمي و كاركنان غير هيأت علمي
 • صدور احكام كارگزيني از قبيل حقوق و مزايا، ترفيع، ارتقاء ، انتصاب، انفصال، اخراج و غيره
 • برگزاري دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت كاركنان غير هيأت علمي
 • ارائه برخي خدمات رفاهي به كاركنان، بازنشستگان و مستمري بگيران از قبيل امور مربوط به تسهيلات بانكي، خدمات بيمه‌اي
 • انجام امور بازنشستگي اعضاي هيأت علمي و كاركنان غير هيأت علمي در موعد مقرر
 • تهيه آمار و اطلاعات نيروي انساني
 • ارزيابي دوره‌اي و مستمر عملكرد كاركنان غير هيأت علمي و اعمال مقررات بر اساس آن
 • مشاركت در امور سياست‌گذاري و تصميم‌گيري در باره نيروز انساني دانشگاه
 • به هنگام سازي مستمر اطلاعات سيتم‌هاي تحت وب كارگزيني
 • كنترل و نظارت مستمر بر حضور و غياب كاركنان غير هيأت علمي دانشگاه
 • اجراء و پيگيري طرح مسير ارتقاي شغلي كارشناسان
 • اجراي ساليانه دستورالعمل يادواره شهيد رجايي در راستاي انتخاب كارمند نمونه
 • همكاري در برگزاري و اجراي مصوبات كميته‌هاي استخدام و هيأت مميزه دانشگاه به منظور استخدام، نقل و انتقال و ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي

مدیران مدیریت کارگزینی و رفاه