نام ونام خانوادگی: شادی دل آزاد رضایی

سمتکارشناس آموزش

مدرک تحصیلی : کارشناسی فیزیک


نام ونام خانوادگیمهندس هادی بهرامی 

سمتکارشناس آزمایشگاه - مدیریت امور دانشجویی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد  شیمی 
 

  


نام ونام خانوادگی: مهندس لعیا رضازاد

سمت: کارشناس آزمایشگاه

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد باغبانی
 

       

 


نام ونام خانوادگی: مهندس زهرا علیزاد

سمتکارشناس آموزش 

مدرک تحصیلی: کارشناسی برق