قابل توجه دانشجویان گرامی

امتحان تربیت بدنی خواهران  شنبه 1 بهمن ماه ساعت 12:30 مکان باشگاه اندیشه طلوع

امتحان تربیت بدنی برادران یکشنبه 2 بهمن ماه ساعت 13:00 مکان باشگاه اندیشه طلوع