1

انتخاب واحد دانشجویان ورودی جدید

بر اساس اعلام سازمان سنجش

2

انتخاب واحد درس معرفی به استاد

09/06/1401 تا 23/06/1401

3

انتخاب واحد توسط خود دانشجو به صورت اینترنتی

13/06/1401 تا 23/06/1401

4

شروع کلاسها

27/06/1401

5

حذف و اضافه (حداکثر دو درس)

28،29،30/06/1401

6

مهلت درخواست مرخصی تحصیلی برای نیمسال اول

12/06/1401 تا 23/06/1401

8

گزارش گیری از ثبت نام نکرده و ثبت عدم مراجعه

30/06/1401 تا 30/07/1401

9

پایان مهلت ثبت نمره درس معرفی به استاد

30/06/1401

10

مهلت حذف اضطراری ، صرفا یک درس نظری با رعایت حداقل واحدها و عدم غیبت بیش از حد مجاز

05/09/1401 تا 23/09/1401

11

پایان مهلت حذف ترم

14/10/1401

12

پایان مهلت تحویل تکلیف و یا کار عملی و آزمایشگاه به استاد

14/10/1401

13

پایان کلاسهای درسی تمام مقاطع

14/10/1401

14

شروع و پایان امتحانات دروس عمومی و نظری تمامی مقاطع

17/10/1401 تا 05/11/1401

15

پایان مهلت اخذ مجوز دفاع

12/11/1401

16

پایان مهلت ثبت نهایی نمرات تمام مقاطع

16/11/1401

18

پایان مهلت دفاع و ثبت نمره پایان نامه

26/11/1401

نکات مهم:

  • دانشجویان پس از مشاهده کارنامه هر نیمسال در صورت برخورد با مشکل خاص آموزشی نظیر عدم درج نمره ، قرار گرفتن در وضعیت اخراجی بر اساس ماده 29 و 30 آیین نامه آموزشی در اسرع وقت به کارشناس محترم آموزشی مراجعه فرمایند. جهت رسیدگی سریع به درخواست دانشجو کارشناس آموزش موظف است موضوع را در موعد مقرر با نظر و هماهنگی مدیر گروه محترم رشته حداکثر دو روز پس از تاریخ تقاضای دانشجو حل و به معاونت محترم آموزشی گزارش نماید. بدیهی است پس از سپری شدن مهلت مقرر درخواست دانشجو مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.
  • در صورتیکه دانشجویان مشروط دروس اضافی خود را به طور اختیاری حذف ننمایند، آموزش نسبت به حذف دروس اضافی از آخر فرم انتخاب واحد اقدام خواهد نمود.
  • دانشجویان پس از رویت چک لیست لازم است که دروس انتخاب شده را کنترل و در صورت وجود مغایرت در اسرع وقت موضوع را به کارشناس آموزش کتبا گزارش نمایند.
  • دانشجویان لازم است در انتخاب واحد پیش نیاز دروس انتخابی دقت لازم را داشته باشند.

تبصره: دانشجویان ترم آخر از این امر مستثنی می باشند.

اداره آموزش