مدیریت رفاه و سلامت دانشجویان

از آنجا که انگیزه اصلی و هدف تأسیس دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، آموزش دانشجویان و شکوفایی استعدادهای افراد جامعه است، و انجام اين امور، ارتباط نزدیکی با نحوه زندگی و فعّالیّتهای اجتماعی آنان دارد؛ مدیریت رفاه و سلامت دانشجویان، با فراهم ساختن زمینه مناسب و مساعد برای دانشجویان، کمک مؤثری در راستای تحقق آموزش عالی کشور، براساس الگوی برنامه توسعه انجام میدهد.

این مدیریت، یکی از فعّال‌ترین حوزه‌ها در سطح دانشگاه به شمار می‌آید.

وظایف این مدیریت

  • ارائه خدمات رفاهی
  • نظارت بر حسن اداره غذاخوری‌ها و خوابگاه‌ها
  • ایجاد هماهنگی بین فعّالیّت‌های واحدهای تابعه
  • ایجاد زمینه اجرای مصوبات شورای دانشگاه، هیئت رئیسه و شرکت در جلسات متعدد  از جمله ستاد امور دانشحویان شاهد و ایثارگر، شورای معاونان اداری و مالی، جلسات تخصصی حوزه معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی، و جلب نظر مسئولان درخصوص تنگناهای خدمت‌رسانی به دانشجویان.