اهداف

  • تبيين چشم‌انداز و برنامه راهبردي دانشگاه در راستاي سند چشم‌انداز بيست‌ساله كشور
  • بهره‌مندي از تجربه‌هاي ارزشمند داخلي و خارجي در راستاي ارتقاء جايگاه دانشگاه
  • استقرار تفكر راهبردي در سطوح مختلف مديريتي دانشگاه
  • بهسازي منابع انساني، اصلاح ساختار و فرآيندها متناسب با اهداف و برنامه راهبردي دانشگاه

وظايف

1. مطالعه‌، بررسي‌ و تجزيه‌ و تحليل‌ لازم‌ به‌ منظور شناخت‌ و تبيين‌ نقاط‌ ضعف‌ و قوّت‌، تهديدها و فرصتهاي دانشگاه. 
2. تهيه‌ و تنظيم‌ ماموريت، چشم‌انداز، اهداف‌، راهبردها و سياستهاي‌ کلان‌ دانشگاه در چارچوب‌ جهت گيريها و رويکردهاي برنامه‌هاي‌ توسعه‌ کشور با مشارکت‌ و همکاري‌ واحدهاي‌ ذيربط‌. 
3. طراحي‌ و استقرار نظامهاي‌ آماري‌، اطلاعاتي‌ و اطلاع‌ رساني‌ پويا و متناسب‌ با بهره‌گيري از فناوريهاي نوين .
4. طراحي‌ و استقرار نظام‌ برنامه‌‌ريزي‌ راهبردي‌ دانشگاه و هدايت‌ دانشکده‌ها و واحدهاي تابعه بمنظور تهيه‌ و تدوين‌ برنامه‌هاي‌ مربوطه‌. 
5. تلفيق‌ برنامه‌هاي‌ دانشکده‌ها و واحدهاي تابعه‌ و تهيه‌ و تدوين‌ برنامه‌هاي‌ دانشگاه  با توجه‌ به‌ محدوديت‌ها، ظرفيتها، نيازها و اولويت‌هاي‌ ملي و‌ با همکاري‌ واحدهاي‌ ذيربط‌ و نظارت بر اجراي برنامه‌ها. 
6. انجام اقدامات لازم‌ بمنظور بهبود و بهسازي‌ فرآيندهاي‌ پيش‌‌بيني‌، تهيه‌، تلفيق‌، تصويب‌، ابلاغ‌، تخصيص‌ و توزيع‌ بودجه‌ دانشگاه در سطوح‌ مختلف‌. 
7. انجام‌ بررسيها و اتخاذ تمهيدات‌ لازم‌ بمنظور تدوين‌ نظام‌ تخصيص‌ و توزيع‌ منابع‌ و اعتبارات، تسهيلات و بهينه‌سازي‌ آن‌. 
.8. برنامه‌‌ريزي‌ و انجام‌ اقدامات‌ لازم‌ به‌ منظور جذب‌ و هدايت‌ اعتبارات‌ و تسهيلات‌ بانکي‌ مورد نياز طرحها و برنامه‌هاي‌ مصوب‌ ‌ و حضور در مراجع‌ ذيربط بمنظور توجيه‌ و دفاع‌ از آنها و پيگيري‌ ابلاغ‌ اعتبارات‌ و تسهيلات‌ مورد نياز و نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ آن‌. 
9. تهيه و تدوين دستورالعمل‌ها و آئين‌نامه‌هاي اجرايي مورد نياز دانشگاه.
10. طراحي‌، اجرا و نظارت‌ بر برنامه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ تحول‌ و نوسازي‌ اداري‌ در سطح‌ دانشگاه .
11. بازنگري‌ و بهينه‌سازي‌ نظامهاي‌ مديريتي‌ (تصميم‌‌سازي‌، تصميم‌گيري‌، نظارت‌، هماهنگي‌ و...) و زمينه‌سازي‌ براي‌ استفاده‌ از رويکردها و روشهاي‌ نوين‌ مديريتي‌ در سطح‌ دانشگاه. 
12. برنامه‌ريزي‌ و اتخاذ تدابير لازم‌ بمنظور رعايت‌ حقوق‌ اساتيد، دانشجويان و کارکنان‌ و برخورد مناسب‌ با ارباب‌ رجوع‌ در سطح‌ دانشگاه‌. 
13. تهيه‌ و تدوين‌ برنامه‌هاي‌ مناسب‌ براي‌ استقرار چرخه‌ بهره‌وري‌ و مديريت‌ کيفيت‌ در سطح‌ دانشگاه‌. 
14. تعيين‌ سياستها و خط‌ مشي‌هاي‌ مربوط‌ به‌ نحوه‌ سازماندهي‌ و بهبود فرايندها و روشهاي‌ انجام‌ کار در دانشگاه. 
15. مطالعه‌، بررسي‌ و اقدام در جهت اصلاح‌ مستمر ساختار تشکيلاتي‌ دانشگاه در چارچوب‌ ضوابط‌ و مقررات‌ مربوط‌. 
16. مطالعه‌، بررسي‌ و نظارت‌ بر تدوين‌ سيستم‌ها و روشهاي‌ انجام‌ کار متناسب‌ با اهداف‌ و سياستهاي‌ دانشگاه. 
17. تهيه و تدوين استراتژيها و برنامه جامع فناوري اطلاعات دانشگاه.
18. تهيه و تدوين و ارائه استانداردهاي حوزه IT و نظارت بر اجراي آن در دانشگاه.
19. برنامه‌ريزي جهت ايجاد ارتباط شبکه رايانه‌اي دانشکده‌ها و واحدهاي تابعه دانشگاه.
20. برنامه‌ريزي در ايجاد سيستم شبکه‌اي (اينترنتي) و تجهيز سخت‌افزاري و نرم‌افزاري دانشگاه.
21. نظارت بر جمع‌آوري، تدوين و تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات و تهيه بانک اطلاعات مورد نياز.
22. برنامه‌ريزي لازم جهت تجزيه و تحليل داده‌ها و طراحي سيستم‌هاي مورد نياز دانشگاه.
23. انجام ساير وظايف محوله ازسوي رئيس دانشگاه

                

مدیران