صفحه اصلی

دانشکده ها

 

رویداد تصویری


برنامه هفتگی نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط Administrator   
شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
برنامه هفتگی نیمسال اول رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی
کد_درس نام_درس روز ساعت_شروع ساعت_پایان استاد هفته
۱۵۵۲۰۳ فیزیک ۱ شنبه ۱۰۳۰ ۱۲۳۰ فهیمه احمدی هر هفته
۱۵۵۴۲۴ مبانی گیاهشناسی شنبه ۱۲۳۰ ۱۴۰۰ رضازاد هر هفته
۱۵۵۵۱۹ ژنتیک جمعیت شنبه ۱۲۳۰ ۱۴۰۰ جوان مرد هر هفته
۱۱۴۳ تاریخ تحلیلی صدر اسلام شنبه ۱۴۰۰ ۱۶۰۰ سیدی هر هفته
۱۵۵۲۰۵ شیمی ۱ شنبه ۱۴۰۰ ۱۶۰۰ سنجری هر هفته
۱۱۰۳ فارسی شنبه ۱۶۰۰ ۱۸۰۰ یاسینی هر هفته
۱۵۵۲۰۳ فیزیک ۱ یک شنبه ۱۰۳۰ ۱۲۳۰ احمدی هر هفته
۱۵۵۲۰۴ آزمایشگاه فیزیک ۱ یک شنبه ۱۰۳۰ ۱۲۳۰ احمدی هر هفته
۱۵۵۴۲۴ مبانی گیاهشناسی یک شنبه ۱۲۳۰ ۱۴۰۰ رضازاد هر هفته
۱۵۵۴۲۵ آزمایشگاه مبانی گیاه شناسی یک شنبه ۱۲۳۰ ۱۴۰۰ رضازاد هر هفته
۱۵۵۴۴۶ متون تخصصی زیست شناسی یک شنبه ۱۲۳۰ ۱۴۰۰ لطف زاد هر هفته
۹۹۹۹۸ دانش خانواده و جمعیت یک شنبه ۱۴۰۰ ۱۶۰۰ سیدی هر هفته
۱۵۵۲۰۵ شیمی ۱ یک شنبه ۱۴۰۰ ۱۶۰۰ سنجری هر هفته
۱۵۵۲۰۶ آزمایشگاه شیمی ۱ یک شنبه ۱۴۰۰ ۱۶۰۰ سنجری هر هفته
۱۵۵۴۴۲ مبانی بیوانفورماتیک یک شنبه ۱۶۰۰ ۱۸۰۰ عباسی هر هفته
۱۱۰۳ فارسی یک شنبه ۱۶۰۰ ۱۸۰۰ یاسینی هر هفته
۱۵۵۵۰۳ اصول روش های دستگاهی یک شنبه ۱۸۰۰ ۲۰۰۰ رشیدی هر هفته
۱۵۵۴۳۳ زیست شناسی سلولی و مولکولی دوشنبه ۱۰۳۰ ۱۲۳۰ حبیبی هر هفته
۱۵۵۴۲۶ مبانی فیزیولوژی گیاهی دوشنبه ۱۲۳۰ ۱۴۰۰ حبیبی هر هفته
۱۵۵۴۴۱ زیست شناسی پرتویی دوشنبه ۱۲۳۰ ۱۴۰۰ محمدزاده هر هفته
۱۵۵۴۱۷ آزمایشگاه ژنتیک مولکولی دوشنبه ۱۴۰۰ ۱۶۰۰ محمدزاده هر هفته
۱۵۵۴۴۱ زیست شناسی پرتویی دوشنبه ۱۴۰۰ ۱۶۰۰ محمدزاده هر هفته
۱۵۵۲۱۳ شیمی آلی ۲ دوشنبه ۱۴۰۰ ۱۶۰۰ سنجری هر هفته
۱۵۵۴۱۰ بیوشیمی ساختار دوشنبه ۱۶۰۰ ۱۸۰۰ رشیدی هر هفته
۱۵۵۴۳۷ بیوفیزیک دوشنبه ۱۶۰۰ ۱۸۰۰ پاک نیا هر هفته
۱۵۵۴۲۸ تکامل موجودات زنده دوشنبه ۱۶۰۰ ۱۸۰۰ غلامی هر هفته
۱۵۵۴۱۲ بیوشیمی متابولیسم دوشنبه ۱۸۰۰ ۲۰۰۰ مجرد هر هفته
۱۵۵۴۳۷ بیوفیزیک دوشنبه ۱۸۰۰ ۲۰۰۰ پاک نیا هر هفته
             
۱۵۵۴۳۳ زیست شناسی سلولی و مولکولی سه شنبه ۱۰۳۰ ۱۲۳۰ حبیبی هر هفته
۱۵۵۴۴۴ بافت شناسی جانوری سه شنبه ۱۰۳۰ ۱۲۳۰ خانشی هر هفته
۱۵۵۴۲۷ آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی  سه شنبه ۱۲۳۰ ۱۴۰۰ رضازاد هر هفته
۱۵۵۴۳۴ آز زیست شناسی سلولی سه شنبه ۱۲۳۰ ۱۴۰۰ رضازاد هر هفته
۱۵۵۴۴۴ بافت شناسی جانوری سه شنبه ۱۲۳۰ ۱۴۰۰ خانشی هر هفته
۱۵۵۴۴۵ آزمایشگاه بافت شناسی جانوری سه شنبه ۱۲۳۰ ۱۴۰۰ خانشی هر هفته
۱۵۵۴۳۵ زیست شناسی سلولی و مولکولی سه شنبه ۱۴۰۰ ۱۶۰۰ رضازاد هر هفته
۱۵۵۲۱۳ شیمی آلی ۲ سه شنبه ۱۴۰۰ ۱۶۰۰ سنحری هر هفته
۱۵۵۲۱۴ آزمایشگاه شیمی آلی ۲ سه شنبه ۱۴۰۰ ۱۶۰۰ سنجری هر هفته
۱۵۵۴۱۰ بیوشیمی ساختار سه شنبه ۱۶۰۰ ۱۸۰۰ رشیدی هر هفته
۱۵۵۴۱۶ ژنتیک مولکولی سه شنبه ۱۶۰۰ ۱۸۰۰ پاک هر هفته
۱۵۵۴۱۱ آزمایشگاه بیوشیمی ساختار سه شنبه ۱۶۰۰ ۱۸۰۰ محمد بهروش هر هفته
             
۱۵۵۴۳۵ زیست شناسی سلولی و ملکولی ۲ چهارشنبه ۱۴۰۰ ۱۶۰۰ رضازاد هر هفته
۱۵۵۴۱۳ آزمایشگاه بیوشیمی متابولیسم چهارشنبه ۱۴۰۰ ۱۶۰۰ سنحری هر هفته
۱۵۵۴۱۶ ژنتیک مولکولی چهارشنبه ۱۶۰۰ ۱۸۰۰ پاک نیا هر هفته
۱۵۵۴۲۸ تکامل موجودات زنده چهارشنبه ۱۶۰۰ ۱۸۰۰ غلامی هر هفته
۱۵۵۴۱۲ بیوشیمی متابولیسم چهارشنبه ۱۸۰۰ ۲۰۰۰ مجرد هر هفته
  زبان خارجی چهارشنبه        
۱۵۵۲۰۱ ریاضی ۱ پنج شنبه ۱۴۰۰ ۱۶۰۰ محمد بهروش هر هفته
۱۵۵۲۰۱ ریاضی ۱ پنج شنبه ۱۶۰۰ ۱۱۸۰۰ محمد بهروش هر هفته
             
             
             
برنامه هفتگی نیمسال اول رشته میکروبیولوژی
کد_درس نام_درس روز ساعت_شروع ساعت_پایان استاد هفته
۱۷۳۲۰۶ فیزیک عمومی ۱ شنبه ۱۰۳۰ ۱۲۳۰ احمدی هر هفته
۱۷۳۴۳۲ مبانی گیاه شناسی شنبه ۱۲۳۰ ۱۴۰۰ رضازاد هر هفته
۱۱۴۳ تارخ تحلیلی صدر اسلام شنبه ۱۴۰۰ ۱۶۰۰ سیدی هر هفته
۱۷۳۲۰۲ شیمی عمومی ۱ شنبه ۱۴۰۰ ۱۶۰۰ سنجری هر هفته
۱۷۳۴۱۶ میکروبیولوژی محیطی شنبه ۱۶۰۰ ۱۸۰۰ دیلمقانی هر هفته
۱۱۰۳ فارسی شنبه ۱۶۰۰ ۱۸۰۰ یاسینی هر هفته
۱۷۳۲۰۶ فیزیک ۱ یک شنبه ۱۰۳۰ ۱۲۳۰ احمدی هر هفته
۱۷۳۲۰۷ آزمایشگاه فیزیک ۱ یک شنبه ۱۰۳۰ ۱۲۳۰ احمدی هر هفته
۱۷۳۴۳۲ مبانی گیاهشناسی یک شنبه ۱۲۳۰ ۱۴۰۰ رضازاد هر هفته
۱۷۳۴۳۳ آز مبانی گیاه شناسی یک شنبه ۱۲۳۰ ۱۴۰۰ رضازاد هر هفته
۱۷۳۴۲۰ متون تخصصی میکروبیولوژی یک شنبه ۱۲۳۰ ۱۴۰۰ لطف زاد هر هفته
۹۹۹۹۸ دانش خانواده و جمعیت یک شنبه ۱۴۰۰ ۱۶۰۰ سیدی هر هفته
۱۷۳۲۰۲ شیمی عمومی ۱ یک شنبه ۱۴۰۰ ۱۶۰۰ سنجری هر هفته
۱۷۳۲۰۳ آزمایشگاه شیمی عمومی ۱ یک شنبه ۱۴۰۰ ۱۶۰۰ سنجری هر هفته
۱۷۳۴۰۷ باکتری شناسی ۲ یک شنبه ۱۶۰۰ ۱۸۰۰ دیلمقانی هر هفته
۱۷۳۴۰۷ باکتری شناسی ۲ یک شنبه ۱۸۰۰ ۲۰۰۰ دیلمقانی هر هفته
۱۷۳۴۲۱ مبانی زیست شناسی سلولی دوشنبه ۱۰۳۰ ۱۲۳۰ حبیبی هر هفته
۱۷۳۴۳۴ مبانی فیزیولوژی گیاهی دوشنبه ۱۲۳۰ ۱۴۰۰ حبیبی هر هفته
۱۷۳۴۳۰ آزمایشگاه ژنتیک ۲ دوشنبه ۱۴۰۰ ۱۶۰۰ محمدزاده هر هفته
۱۷۳۲۱۲ شیمی آلی ۲ دوشنبه ۱۴۰۰ ۱۶۰۰ سنجری هر هفته
۱۷۳۴۰۸ آزمایشگاه باکتری شناسی  دوشنبه ۱۴۰۰ ۱۶۰۰ خلیلی هر هفته
۱۷۳۴۱۷ آزمایشگاه میکروبیولوژی دوشنبه ۱۴۰۰ ۱۶۰۰ خلیلی هر هفته
۱۷۳۴۲۳ بیوشیمی ۱ دوشنبه ۱۶۰۰ ۱۸۰۰ رشیدی هر هفته
۱۷۳۵۱۹ بیوفیزیک دوشنبه ۱۶۰۰ ۱۸۰۰ پاک نیا هر هفته
۱۷۳۴۰۳ میکروبیولوژی ۲ دوشنبه ۱۶۰۰ ۱۸۰۰ خوش طالع هر هفته
۱۷۳۴۲۵ بیوشیمی ۲ دوشنبه ۱۸۰۰ ۲۰۰۰ مجرد هر هفته
۱۷۳۵۱۹ بیوفیزیک دوشنبه ۱۸۰۰ ۲۰۰۰ پاک نیا هر هفته
             
۱۷۳۴۲۱ مبانی زیست شناسی سلولی سه شنبه ۱۰۳۰ ۱۲۳۰ حبیبی هر هفته
۱۷۳۴۲۲ آز مبانی زیست شتاسی  سه شنبه ۱۲۳۰ ۱۴۰۰ رضازاد هر هفته
۱۷۳۴۳۵ آز فیزیولوژی گیاهی سه شنبه ۱۲۳۰ ۱۴۰۰ رضازاد  هر هفته
۱۷۳۲۱۲ شیمی آلی ۲ سه شنبه ۱۴۰۰ ۱۶۰۰ سنجری هر هفته
۱۷۳۲۱۳ آزمایشگاه شیمی آلی ۲ سه شنبه ۱۴۰۰ ۱۶۰۰ سنجری هر هفته
۱۷۳۴۲۳ بیوشیمی ۱ سه شنبه ۱۶۰۰ ۱۸۰۰ رشیدی هر هفته
۱۷۳۴۲۹ ژنتیک ۲ سه شنبه ۱۶۰۰ ۱۸۰۰ پاک نیا هر هفته
۱۷۳۴۲۴ آزمایشگاه بیوشیمی ۱ سه شنبه ۱۶۰۰ ۱۸۰۰ سنجری هر هفته
۱۷۳۴۱۸ قارچ شناسی سه شنبه ۱۸۰۰ ۲۰۰۰ مجرد هر هفته
             
۱۷۳۴۲۶ آزمایشگاه بیوشیمی ۲ چهارشنبه ۱۴۰۰ ۱۶۰۰ سنجری هر هفته
۱۷۳۴۰۴ آزمایشگاه میکروبیولوژی ۲ چهارشنبه ۱۴۰۰ ۱۶۰۰ خلیلی هر هفته
۱۷۳۴۲۹ ژنتیک ۲ چهارشنبه ۱۶۰۰ ۱۸۰۰ پاک نیا هر هفته
۱۷۳۴۰۳ میکر.بیولوژی ۲ چهارشنبه ۱۶۰۰ ۱۸۰۰ خوش طالع هر هفته
۱۷۳۴۱۹ آزمایشگاه قارچ شناسی چهارشنبه ۱۸۰۰ ۲۰۰۰ مجرد هر هفته
۱۷۳۴۲۵ بیوشیمی ۲ چهارشنبه ۱۸۰۰ ۲۰۰۰ مجرد هر هفته
  زبان خارجی چهارشنبه ۱۰۳۰      
۱۷۳۲۰۰ ریاضی عمومی ۱ پنج شنبه ۱۴۰۰ ۱۶۰۰ بهروش هر هفته
۱۷۳۲۰۰ ریاضی عمومی ۱ پنج شنبه ۱۶۰۰ ۱۸۰۰ بهروش هر هفته
             

لینک کلاسهای گروه معماری


آخرین به روز رسانی ( سه‌شنبه ۰۴ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۴۲ )
 
 
موسسه آموزش عالي صبا نشانی: ارومیه - بلوار جام جم (اول جاده بند ) پلاک 12 کد پستی: 53869-57166 تلفن: 33489067-33477176 نمابر: 33471105 كد :044