صفحه اصلی

دانشکده ها

 

رویداد تصویری


سامانه آموزش مجازی PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط Administrator   
دوشنبه، ۲۲ اردی‌بهشت ۱۳۹۹
لینک کلاسهای مجازی روز شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ (با استفاده از گوگل کروم و روز، ساعت تشکیل کلاس با شماره دانشجویی هم به عنوان نام کاربری و هم رمز عبور وارد شوید)
لینک کلاسهای آنلاین
روز کلاسهای (لینک) هفته فرد ساعت
شنیه مبانی بوم شناسی۸:۳۰-استاد حبیبی ۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰
شنیه عناصر و جزئیات ساختمان - استاد عبدی ۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰
شنبه ریاضی عمومی ۲ - استاد بهروش ۱۰:۱۵ الی ۱۱:۴۵
شنبه مبانی بوم شناسی ۱۰:۱۵-استاد حبیبی ۱۰:۱۵ الی ۱۱:۴۵
شنبه تولید محصولات کشاورزی - استاد رضازاد ۱۰:۱۵ الی ۱۱:۴۵
شنبه مبانی بوم شناسی ۱۲:۰۰-استاد حبیبی ۱۲:۰۰ الی ۱۳:۳۰
شنبه اصول مهندسی صنایع غذایی ۲ - استاد عبدالستاری ۱۲:۰۰ الی ۱۳:۳۰
شنبه زیست شناسی میکروبی - استاد امیری ۱۲:۰۰الی ۱۳:۳۰
شنبه شیمی عمومی ۲ استاد رشیدی ۱۲:۰۰ الی ۱۳:۳۰
شنبه آشنایی با معماری اسلامی- استاد عبدی ۱۲:۰۰ الی ۱۳:۳۰
شنبه  شیمی آلی ۱ استاد  رشیدی ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۳۰
 
یکشنبه ریاضی عمومی ۲ - استاد بهروش ۱۰:۱۵ الی ۱۱:۴۵
یکشنبه شیمی عمومی ۲ استاد رشیدی ۱۲:۰۰الی ۱۳:۳۰
یکشنبه انسان و طبیعت معماری-استاد عبدی ۱۲:۰۰الی ۱۳:۳۰
یکشنبه شیمی آلی ۱ استاد  رشیدی ۱۴:۰۰الی ۱۵:۳۰
 
دوشنبه طراحی معماری ۲ - استاد عبدی ۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰
دوشنبه بیوشیمی فیزیک - استاد رشیدی (هفته های زوج)(تغییر برنامه) ۸:۳۰الی ۱۰:۰۰
دوشنبه تمرین های معماری ۲ - استاد عبدی ۱۰:۱۵ الی ۱۱:۴۵
دوشنبه مبانی بیوانفورماتیک - استاد عباسی ۱۰:۱۵ الی ۱۱:۴۵
دوشنبه آمار زیستی - استاد قادری ۱۰:۱۵ الی ۱۱:۴۵
دوشنبه طراحی با دست آزاد - استاد عبدی ۱۲:۰۰الی ۱۳:۳۰
دوشنبه کارگاه آمارزیستی - استاد قادری ۱۲:۰۰الی ۱۳:۳۰
دوشنبه مباحثی در ژنتیک - استاد محمدزاده ۱۲:۰۰الی ۱۳:۳۰
دوشنبه مبانی مهندسی ژنتیک - استاد جوان مرد ۱۴:۰۰الی ۱۵:۳۰
دوشنبه بیوفیزیک - استاد پاکنیا (از هفته دوم اردیبهشت) ۱۶:۰۰الی ۱۷:۳۰
 
سه شنبه زیست شناسی سلولی و مولکولی ۳ - استادرضازاد ۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰
سه شنبه میکروبیولوژی ۱ - استاد امیری ۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰
سه شنبه بیوشیمی فیزیک - استاد رشیدی ۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰
سه شنبه زیست شناسی سلولی و مولکولی ۳ - استاد رضازاد ۱۰:۱۵الی ۱۱:۴۵
سه شنبه زیست شناسی میکروبی - استاد امیری ۱۰:۱۵الی ۱۱:۴۵
سه شنبه مبانی فیزیولوژی جانوری - استاد خانشی ۱۰:۱۵ الی ۱۱:۴۵
سه شنبه عملیات واحد - استاد کریمی ۱۰:۱۵ الی ۱۱:۴۵
سه شنبه بیوفیزیک - استاد رشیدی ۱۲:۰۰ الی ۱۳:۳۰
سه شنبه میکروبیولوژی صنعتی - استاد امیری ۱۲:۰۰ الی ۱۳:۳۰
سه شنبه صنایع آشامیدنی - استاد کریمی ۱۲:۰۰ الی ۱۳:۳۰
سه شنبه مبانی فیزیولوژی جانوری - استاد خانشی ۱۲:۰۰ الی ۱۳:۳۰
سه شنبه مدیریت کیفیت منابع آب - استاد بهرامی ۱۳:۳۰ الی ۱۶:۰۰
سه شنبه ژنتیک ۱ - استاد پاک نیا ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰
سه شنبه مبانی زیست شناسی تکوینی - استاد خانشی ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰
سه شنبه ژنتیک ۱ - استاد پاک نیا ۱۵:۴۵ الی ۱۷:۱۵
سه شنبه مبانی زیست شناسی تکوینی - استاد خانشی ۱۵:۴۵ الی ۱۷:۱۵
سه شنبه کاربرد RS و  GIS در مهندسی عمران و آزمایگاه - استاد جباری ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۳۰
سه شنبه باکتری شناسی ۱ - استاد مجرد (تغییر برنامه از صبح) ۱۸:۳۰ الی ۲۰:۰۰
 
چهارشنبه مبانی جانور شناسی - استاد خانشی ۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰
چهارشنبه مبانی جانور شناسی - استاد خانشی ۱۰:۱۵ الی ۱۱:۴۵
چهارشنبه اصول بسته بندی - استاد رضاپور ۱۰:۱۵ الی ۱۱:۴۵
چهارشنبه مبانی فیزیولوژی جانوری - استاد خانشی ۱۰:۱۵ الی ۱۱:۴۵
چهارشنبه مبانی فیزیولوژی جانوری - استاد خانشی ۱۲:۰۰ الی ۱۳:۳۰
چهارشنبه کنترل کیفیت مواد غذایی - استاد کریمی ۱۲:۰۰ الی ۱۳:۳۰
چهارشنبه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی - استاد سکوتی ۱۳:۳۰ الی ۱۶:۰۰
چهارشنبه تغذیه و متابولیسم گیاهی - استاد فجری ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰
چهارشنبه ژنتیک پایه - استاد پاک نیا ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰
چهارشنبه تجزیه و تحلیل داده های آماری در علوم باغبانی - استاد علی رضا لو ۱۵:۴۵ الی ۱۷:۱۵
چهارشنبه ژنتیک پایه - استاد پاک نیا ۱۵:۴۵ الی ۱۷:۱۵
چهارشنبه هواشناسی و تغییر اقلیم - استاد بهمنش ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۳۰
چهارشنبه ایمنی زیستی - استاد بهرامی (تغییر برنامه) ۱۶:۰۰ الی ۱۷:۳۰
چهارشنبه ایمنی شناسی - استاد مجرد (تغییر برنامه از صبح) ۱۸:۳۰ الی ۲۰:۰۰
     
پنجشنبه خواص فیزیکی مواد غذایی - استاد الماسی ۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰
پنجشنبه فیزیولوژی درختان میوه - استاد حبیبی ۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰
پنجشنبه اصلاح درختان میوه - استاد حبیبی ۱۰:۱۵ الی ۱۱:۴۵
پنجشنبه کاربرد نرم افزار های محاسباتی در صنایع غ - استاد امیری و عباسی ۱۱:۱۵ الی ۱۳:۴۵
پنجشنبه عملیات درختان میوه - استاد رضازاد ۱۲:۰۰ الی ۱۳:۳۰
پنجشنبه پدیده های انتقال در صنایع غذایی - استاد امیری ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۳۰
پنجشنبه مهندسی ژنتیک - استاد بابایی ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۳۰
پنجشنبه عملیات واحد پیشرفته - استاد علمی ۱۶:۳۰ الی ۱۹:۰۰
پنجشنبه ویروس شناسی - استاد مجرد (تغییر برنامه از چهارشنبه) ۱۸:۳۰ الی ۲۰:۰۰
     
___________________________
 
 
موسسه آموزش عالي صبا نشانی: ارومیه - بلوار جام جم (اول جاده بند ) پلاک 12 کد پستی: 53869-57166 تلفن: 33489067-33477176 نمابر: 33471105 كد :044