برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد ۹۹۲ چاپ
نوشته شده توسط Administrator   
شنبه، ۰۲ اسفند ۱۳۹۹
برنامه هفتگی نیمسال دوم رشته مهندسی عمران کارشناسی ارشد
کد_درس نام_درس لینک کلاسها روز ساعت_شروع ساعت_پایان استاد هفته
۱۴۰۰۵۰۵ ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی سه شنبه ۱۴۳۰ ۱۷۰۰ سکوتی هر هفته
۱۴۰۰۵۰۷ مدیریت کیفیت منابع آب سه شنبه ۱۷۰۰ ۱۹۳۰ بهرامی-بهنام هر هفته
۱۴۰۰۵۰۶ هواشناسی و تغییر اقلیم چهار شنبه ۱۴۳۰ ۱۷۰۰ بهمنش هر هفته
۱۴۰۰۵۰۸ کاربرد RS و  GIS در مهندسی عمران و آزمایگاه چهار شنبه ۱۷۰۰ ۱۹۳۰ امینی رکان-امین هر هفته
برنامه هفتگی نیمسال دوم رشته مهندسی باغبانی کارشناسی ارشد
کد_درس نام_درس لینک کلاسها روز ساعت_شروع ساعت_پایان استاد هفته
۱۷۰۱۴۰۵ فیزیولوژی درختان میوه دو شنبه ۱۷۰۰ ۱۸۳۰ حبیبی دستجرد - زیبا هر هفته
۱۷۰۱۴۰۶ اصلاح درختان میوه دو شنبه ۱۸۴۵ ۲۰۱۵ حبیبی دستجرد - زیبا هر هفته
۱۷۰۱۴۰۸ عملیات درختان میوه سه شنبه ۱۷۱۵ ۱۸۴۵ رضازاد باری-لعیا هر هفته
۱۷۰۱۵۱۳ مهندسی ژنتیک سه شنبه ۱۸۴۵ ۲۰۱۵ بابایی - لاوین  هر هفته
۱۷۰۱۵۰۲ تجزیه و تحلیل داده های آماری در علوم باغبانی چهار شنبه ۱۷۰۰ ۱۸۳۰ علی رضالو - ابوالفضل  هر هفته
۱۷۰۱۴۰۱ تغذیه و متابولیسم گیاهی چهار شنبه ۱۸۴۵ ۲۰۱۵ فجری - ابوالحسن هر هفته
برنامه هفتگی نیمسال دوم رشته علوم و صنایع غذایی کارشناسی ارشد
کد_درس نام_درس لینک کلاسها روز ساعت_شروع ساعت_پایان استاد هفته
۱۱۰۰۴۰۸ عملیات واحد پیشرفته سه شنبه ۱۵۰۰ ۱۷۰۰ علمی هر هفته
۱۱۰۰۴۰۳ خواص فیزیکی مواد غذایی سه شنبه ۱۷۰۰ ۱۹۰۰ عظیمی - افسانه هر هفته
۱۱۰۰۴۰۷ پدیده های انتقال در صنایع غذایی چهار شنبه ۱۵۰۰ ۱۷۰۰ امیری-صابر هر هفته
۱۱۰۰۴۰۲ کاربرد نرم افزار های محاسباتی در صنایع غذایی چهار شنبه ۱۷۰۰ ۱۹۰۰ استادان مویدزاده و عباسی  هر هفته
             

 


آخرین به روز رسانی ( شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۱۰ )