تخلفات اداری هیات علمی چاپ
نوشته شده توسط Administrator   
پنج‌شنبه، ۱۴ آذر ۱۳۹۲
مقدمه
رفتار انسانی همواره با چهار عامل قابل کنترل است، تقویت مثبت، تقویت منفی، تنبیه و خاموش سازی. از سه عامل از عوامل بازدارنده فوق یا محدود کننده فعالیت نامطلوب که در اصطلاح«تنبیه » یا «مجازات» نامیده می شود و عمدتاً ناظر بر بازرسی و نظارت است، به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت از بدو تاریخ بوروکراسی به اشکال مختلف استفاده شده و می شود.
همکاران محترم دانشگاهی بر اساس قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاهها مکلف اند تا در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نموده و از هرگونه عملی که موجب ایجاد وقفه در امور اداری موسسه متبوع آنان و کشور شود خودداری نمایند. 
لذا این مجموعه در اختیار همکاران گرامی قرار می گیرد تا بتوانند از قوانین و مقررات مرتبط با تکالیف اعضای هیأت علمی آگاهی یابند. 
امید است مجموعه تقدیمی مورد استفاده همکاران محترم قرار گیرد. 
انشاءا... 
تخلف در لغت به معنی خلف و خلف وعده و عهد و پیمان کردن و تخلف کردن به معنی خلاف کردن، با پس ایستادن از وعده و عهد و امری است. این واژه در فقه و قانون مدنی به معنی عدم انجام تعهد یا تأخیر انجام تعهد، ظهور خلاف آنچه که شرط شده یا ظهور خلاف آنچه توصیف شده است می باشد و در حقوق اداری به معنی تجاوز مأمور دولت از مقررات اداری در حین انجام وظیفه و در همین معنی می گویند «تخلفات انضباطی» (حقوق مجزا).

تخلفات اداری 
فصل دوم- قانون رسیدگی به تخلفات اداری 
ماده ۸- تخلفات اداری به قرار زیراست: 
۱- اعمال و رفتار خلاف شؤون شغلی یا اداری. 
۲- نقض قوانین و مقررات مربوط. 
۳- ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل. 
۴- ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت. 
۵- اخاذی. 
۶- اختلاس. 
۷- تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص. 
۸- ترک خدمت در خلال ساعات اداری. 
۹- تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدن کسب مجوز. 
۱۰- تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارت به اموال دولتی. 
۱۱- افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری. 
۱۲- ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه. 
۱۳- سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری. 
۱۴- کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده. 
۱۵- سهل انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارکنان تحت امر. 
۱۶- ارایه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری. 
۱۷- گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی شود. 
۱۸- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت را دارند. 
۱۹- تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری. 
۲۰- رعایت نکردن حجاب اسلامی. 
۲۱- رعایت نکردن شؤون و شعایر اسلامی. 
۲۲- اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر. 
۲۳- استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر. 
۲۴- داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی. 
۲۵- هر نوع استفاده غیر مجاز از شؤون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی. 
۲۶- جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی. 
۲۷- دست بردن در سوالات ، اوراق،‌مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سوالات امتحانی یا تعویض آنها. 
۲۸- دادن نمره یا امتیاز بر خلاف ضوابط. 
۲۹- غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی. 
۳۰- توقیف، اختفاء بازرسی یا بازکردن پاکتها و محصولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی. 
۳۱- کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی. 
۳۲- شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی. 
۳۳- عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند. 
۳۴- عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها. 
۳۵- عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها. 
۳۶- عضویت در تشکیلات فراماسونری.

مجازات ها 
فصل سوم- قانون رسیدگی به تخلفات اداری 
ماده ۹- تنبیهات اداری به ترتیب عبارتند از: 
الف- اخطار کتبی بدون درج در پرونده. 
ب- توبیخ کتبی با درج در پرونده. 
ج- کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال. 
د- انفصال موقت ازیک ماه تا یک سال. 
ی- اخراج از دستگاه متبوع. 
ک- انفصال دایم از خدمات دولتی و دستگاههای مشمول این قانون

آخرین به روز رسانی ( شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۰۹ )