صفحه اصلی

دانشکده ها

 

رویداد تصویری


برنامه کلاسهای مجازی ۹۹۱ PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط Administrator   
چهارشنبه، ۲۶ شهریور ۱۳۹۹

زیست شناسی سلولی مولکولی کارشناسی پیوسته-  ترم ۱

 

ردیف

کد درس

نام درس

نام استــــاد

 
 

۱

۱۱۰۳

فارسی

دکتر یاسینی

 

۲

۱۵۵۲۰۵

شیمی عمومی ۱

مهندس سنجری

 

۳

۱۵۵۲۰۶

آزمایشگاه شیمی عمومی ۱

مهندس سنجری

 

۴

۱۵۵۲۰۱

ریاضی عمومی ۱

مهندس بهروش

 

۵

۱۵۵۲۰۳

فیزیک عمومی ۱

مهندس لطف زاد

 

۶

۱۵۵۲۰۴

آزمایشگاه فیزیک عمومی ۱

مهندس لطف زاد

 

۷

۱۵۵۴۲۴

مبانی گیاه شناسی

مهندس قادری

 

۸

۱۵۵۴۲۵

آزمایشگاه مبانی گیاه شناسی

مهندس رضازاد

 

زیست شناسی سلولی مولکولی کارشناسی پیوسته-  ترم ۳

 

ردیف

کد درس

نام درس

نام استــــاد

 

۱

۱۱۰۵

تربیت بدنی ۱

گروه تربیت بدنی

 

۲

۱۱۰۴

زبان خارجی

دکتر خضرلو

 

۳

۱۵۵۲۱۳

شیمی آلی ۲

مهندس سنجری

 

۴

۱۵۵۲۱۴

آزمایشگاه شیمی آلی ۲

مهندس سنجری

 

۵

۱۵۵۴۱۰

بیوشیمی ساختار

دکتر رشیدی

 

۶

۱۵۵۴۱۱

آزمایشگاه بیو شیمی ساختار

مهندس سنجری

 

۷

۱۵۵۴۲۶

مبانی فیزیولوژی گیاهی

دکتر حبیبی

 

۸

۱۵۵۴۲۷

آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی گیاهی

مهندس رضازاد

 

۹

۱۵۵۴۳۳

زیست شناسی سلولی و مولکولی ۱

دکتر حبیبی

 

۱۰

۱۵۵۴۳۴

آزمایشگاه زیست شناسی سلولی و مولکولی ۱

مهندس رضازاد

 

زیست شناسی سلولی مولکولی کارشناسی پیوسته-  ترم ۵

 

ردیف

کد درس

نام درس

نام استــــاد

 

۱

۱۱۱۰

تربیت بدنی ۲

گروه تربیت بدنی

 

۲

۱۵۵۴۱۲

بیوشیمی متابولیسم

مهندس مجرد

 

۳

۱۵۵۴۱۳

آزمایشگاه بیوشیمی متابولیسم

مهندس سنجری

 

۴

۱۵۵۴۱۶

ژنتیک مولکولی

دکتر پاک نیا

 

۵

۱۵۵۴۱۷

آزمایشگاه ژنتیک مولکولی

دکتر محمدزاده

 

۶

۱۵۵۴۴۴

بافت شناسی جانوری

دکتر خانشی

 

۷

۱۵۵۴۴۵

آزمایشگاه بافت شناسی جانوری

دکتر خانشی

 

۸

۱۵۵۴۳۵

زیست شناسی سلولی و مولکولی ۲

مهندس رضازاد

 

۹

۱۵۵۴۲۸

تکامل موجودات زنده

دکتر غلامی

 

زیست شناسی سلولی مولکولی کارشناسی پیوسته-  ترم۷

 

ردیف

کد درس

نام درس

نام استــــاد

 

۱

۱۱۴۳

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

گروه معارف

 

۲

۹۹۹۹۸

دانش خانواده و جمعیت

گروه معارف

 

۳

۱۵۵۴۴۱

زیست شناسی پرتویی

دکتر محمد زاده

 

۴

۱۵۵۴۴۲

مبانی بیوانفورماتیک

مهندس عباسی

 

۵

۱۵۵۴۳۷

بیوفیزیک

دکتر پاک نیا

 

۶

۱۵۵۵۱۹

ژنتیک جمعیت

مهندس جوان مرد

 

۷

۱۵۵۴۴۶

متون تخصصی زیست شناسی سلولی و مولکولی

مهندس لطف زاد

 

۸

۱۵۵۵۰۳

اصول و روشهای دستگاهی

دکتر رشیدی

 

میکروبیولوژی کارشناسی پیوسته-  ترم ۱

 

ردیف

کد درس

نام درس

نام استــــاد

 

۱

۱۱۰۳

فارسی

دکتر یاسینی

 

۲

۱۷۳۲۰۲

شیمی عمومی ۱

مهندس سنجری

 

۳

۱۷۳۲۰۳

آزمایشگاه شیمی عمومی ۱

مهندس سنجری

 

۴

۱۷۳۲۰۰

ریاضی عمومی ۱

مهندس بهروش

 

۵

۱۷۳۲۰۶

فیزیک عمومی ۱

مهندس لطف زاد

 

۶

۱۷۳۲۰۷

آزمایشگاه فیزیک عمومی ۱

مهندس لطف زاد

 

۷

۱۷۳۴۳۲

مبانی گیاه شناسی

مهندس قادری

 

۸

۱۷۳۴۳۳

آزمایشگاه مبانی گیاه شناسی

مهندس رضازاد

 

میکروبیولوژی کارشناسی پیوسته-  ترم ۳

 

ردیف

کد درس

نام درس

نام استــــاد

 

۱

۱۱۰۵

تربیت بدنی ۱

گروه تربیت بدنی

 

۲

۱۱۰۴

زبان خارجی

دکتر خضرلو

 

۳

۱۷۳۲۱۲

شیمی آلی ۲

مهندس سنجری

 

۴

۱۷۳۲۱۳

آزمایشگاه شیمی آلی ۲

مهندس سنجری

 

۵

۱۷۳۴۲۳

بیوشیمی ۱

دکتر رشیدی

 

۶

۱۷۳۴۲۴

آزمایشگاه بیو شیمی ۱

مهندس سنجری

 

۷

۱۷۳۴۳۴

مبانی فیزیولوژی گیاهی

دکتر حبیبی

 

۸

۱۷۳۴۳۵

آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی گیاهی

مهندس رضازاد

 

۹

۱۷۳۴۲۱

مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی

دکتر حبیبی

 

۱۰

۱۷۳۴۲۲

آزمایشگاه مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی

مهندس رضازاد

 

میکروبیولوژی کارشناسی پیوسته-  ترم ۵

 

ردیف

کد درس

نام درس

نام استــــاد

 

۱

۱۱۱۰

تربیت بدنی ۲

گروه تربیت بدنی

 

۲

۱۷۳۴۲۵

بیوشیمی ۲

مهندس مجرد

 

۳

۱۷۳۴۲۶

آزمایشگاه بیو شیمی۲

مهندس سنجری

 

۴

۱۷۳۴۲۹

ژنتیک ۲

دکتر پاک نیا

 

۵

۱۷۳۴۳۰

آزمایشگاه ژنتیک ۲

دکتر محمد زاده

 

۶

۱۷۳۴۰۳

میکروبیولوژی ۲

دکتر امیری

 

۷

۱۷۳۴۰۴

آزمایشگاه میکروبیولوژی۲

دکتر امیری

 

۸

۱۷۳۴۱۸

قارچ شناسی

مهندس مجرد

 

۹

۱۷۳۴۱۹

آزمایشگاه قارچ شناسی

مهندس مجرد

 

میکروبیولوژی کارشناسی پیوسته-  ترم ۷

 

ردیف

کد درس

نام درس

نام استــــاد

 

۱

۱۱۴۳

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

گروه معارف

 

۲

۹۹۹۹۸

دانش خانواده و جمعیت

گروه معارف

 

۳

۱۷۳۴۰۷

باکتری شناسی ۲

دکتر امیری

 

۴

۱۷۳۴۰۸

آزمایشگاه باکتری شناسی ۲

دکتر امیری

 

۵

۱۷۳۵۱۹

بیوفیزیک

دکتر پاک نیا

 

۶

۱۷۳۴۱۶

میکروبیولوژی محیطی

دکتر امیری

 

۷

۱۷۳۴۱۷

آزمایشگاه میکروبیولوژی محیطی

دکتر امیری

 

۸

۱۷۳۴۲۰

متون تخصصی میکروبیولوژی

مهندس لطف زاد

 

گروه معماری

 

ردیف

کد درس

نام درس

نام استــــاد

 

۱

 

درسهای تخصصی گروه معماری

مهندس عبدی

 

گروه عمومی

 

ردیف

کد درس

نام درس

نام استــــاد

 

۱

۱۱۰۵ و ۱۱۱۰

تربیت بدنی ۱ و تربیت بدنی ۲

استاد فتاح پور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


آخرین به روز رسانی ( سه‌شنبه ۰۲ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۱۸ )
 
 
موسسه آموزش عالي صبا نشانی: ارومیه - بلوار جام جم (اول جاده بند ) پلاک 12 کد پستی: 53869-57166 تلفن: 33489067-33477176 نمابر: 33471105 كد :044