صفحه اصلی

دانشکده ها

 

شنبه ۸ آذر
۱۳۹۹

12. ربيع‌الثاني 1442


28. نوامبر 2020

رویداد تصویری


برنامه کلاسهای مجازی ۹۹۱ PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط Administrator   
چهارشنبه، ۲۶ شهریور ۱۳۹۹

زیست شناسی سلولی مولکولی کارشناسی پیوسته-  ترم ۱

 

ردیف

کد درس

نام درس

نام استــــاد

 
 

۱

۱۱۰۳

فارسی

دکتر یاسینی

 

۲

۱۵۵۲۰۵

شیمی عمومی ۱

مهندس سنجری

 

۳

۱۵۵۲۰۶

آزمایشگاه شیمی عمومی ۱

مهندس سنجری

 

۴

۱۵۵۲۰۱

ریاضی عمومی ۱

مهندس بهروش

 

۵

۱۵۵۲۰۳

فیزیک عمومی ۱

مهندس لطف زاد

 

۶

۱۵۵۲۰۴

آزمایشگاه فیزیک عمومی ۱

مهندس لطف زاد

 

۷

۱۵۵۴۲۴

مبانی گیاه شناسی

مهندس قادری

 

۸

۱۵۵۴۲۵

آزمایشگاه مبانی گیاه شناسی

مهندس رضازاد

 

زیست شناسی سلولی مولکولی کارشناسی پیوسته-  ترم ۳

 

ردیف

کد درس

نام درس

نام استــــاد

 

۱

۱۱۰۵

تربیت بدنی ۱

گروه تربیت بدنی

 

۲

۱۱۰۴

زبان خارجی

دکتر خضرلو

 

۳

۱۵۵۲۱۳

شیمی آلی ۲

مهندس سنجری

 

۴

۱۵۵۲۱۴

آزمایشگاه شیمی آلی ۲

مهندس سنجری

 

۵

۱۵۵۴۱۰

بیوشیمی ساختار

دکتر رشیدی

 

۶

۱۵۵۴۱۱

آزمایشگاه بیو شیمی ساختار

مهندس سنجری

 

۷

۱۵۵۴۲۶

مبانی فیزیولوژی گیاهی

دکتر حبیبی

 

۸

۱۵۵۴۲۷

آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی گیاهی

مهندس رضازاد

 

۹

۱۵۵۴۳۳

زیست شناسی سلولی و مولکولی ۱

دکتر حبیبی

 

۱۰

۱۵۵۴۳۴

آزمایشگاه زیست شناسی سلولی و مولکولی ۱

مهندس رضازاد

 

زیست شناسی سلولی مولکولی کارشناسی پیوسته-  ترم ۵

 

ردیف

کد درس

نام درس

نام استــــاد

 

۱

۱۱۱۰

تربیت بدنی ۲

گروه تربیت بدنی

 

۲

۱۵۵۴۱۲

بیوشیمی متابولیسم

مهندس مجرد

 

۳

۱۵۵۴۱۳

آزمایشگاه بیوشیمی متابولیسم

مهندس سنجری

 

۴

۱۵۵۴۱۶

ژنتیک مولکولی

دکتر پاک نیا

 

۵

۱۵۵۴۱۷

آزمایشگاه ژنتیک مولکولی

دکتر محمدزاده

 

۶

۱۵۵۴۴۴

بافت شناسی جانوری

دکتر خانشی

 

۷

۱۵۵۴۴۵

آزمایشگاه بافت شناسی جانوری

دکتر خانشی

 

۸

۱۵۵۴۳۵

زیست شناسی سلولی و مولکولی ۲

مهندس رضازاد

 

۹

۱۵۵۴۲۸

تکامل موجودات زنده

دکتر غلامی

 

زیست شناسی سلولی مولکولی کارشناسی پیوسته-  ترم۷

 

ردیف

کد درس

نام درس

نام استــــاد

 

۱

۱۱۴۳

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

گروه معارف

 

۲

۹۹۹۹۸

دانش خانواده و جمعیت

گروه معارف

 

۳

۱۵۵۴۴۱

زیست شناسی پرتویی

دکتر محمد زاده

 

۴

۱۵۵۴۴۲

مبانی بیوانفورماتیک

مهندس عباسی

 

۵

۱۵۵۴۳۷

بیوفیزیک

دکتر پاک نیا

 

۶

۱۵۵۵۱۹

ژنتیک جمعیت

مهندس جوان مرد

 

۷

۱۵۵۴۴۶

متون تخصصی زیست شناسی سلولی و مولکولی

مهندس لطف زاد

 

۸

۱۵۵۵۰۳

اصول و روشهای دستگاهی

دکتر رشیدی

 

میکروبیولوژی کارشناسی پیوسته-  ترم ۱

 

ردیف

کد درس

نام درس

نام استــــاد

 

۱

۱۱۰۳

فارسی

دکتر یاسینی

 

۲

۱۷۳۲۰۲

شیمی عمومی ۱

مهندس سنجری

 

۳

۱۷۳۲۰۳

آزمایشگاه شیمی عمومی ۱

مهندس سنجری

 

۴

۱۷۳۲۰۰

ریاضی عمومی ۱

مهندس بهروش

 

۵

۱۷۳۲۰۶

فیزیک عمومی ۱

مهندس لطف زاد

 

۶

۱۷۳۲۰۷

آزمایشگاه فیزیک عمومی ۱

مهندس لطف زاد

 

۷

۱۷۳۴۳۲

مبانی گیاه شناسی

مهندس قادری

 

۸

۱۷۳۴۳۳

آزمایشگاه مبانی گیاه شناسی

مهندس رضازاد

 

میکروبیولوژی کارشناسی پیوسته-  ترم ۳

 

ردیف

کد درس

نام درس

نام استــــاد

 

۱

۱۱۰۵

تربیت بدنی ۱

گروه تربیت بدنی

 

۲

۱۱۰۴

زبان خارجی

دکتر خضرلو

 

۳

۱۷۳۲۱۲

شیمی آلی ۲

مهندس سنجری

 

۴

۱۷۳۲۱۳

آزمایشگاه شیمی آلی ۲

مهندس سنجری

 

۵

۱۷۳۴۲۳

بیوشیمی ۱

دکتر رشیدی

 

۶

۱۷۳۴۲۴

آزمایشگاه بیو شیمی ۱

مهندس سنجری

 

۷

۱۷۳۴۳۴

مبانی فیزیولوژی گیاهی

دکتر حبیبی

 

۸

۱۷۳۴۳۵

آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی گیاهی

مهندس رضازاد

 

۹

۱۷۳۴۲۱

مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی

دکتر حبیبی

 

۱۰

۱۷۳۴۲۲

آزمایشگاه مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی

مهندس رضازاد

 

میکروبیولوژی کارشناسی پیوسته-  ترم ۵

 

ردیف

کد درس

نام درس

نام استــــاد

 

۱

۱۱۱۰

تربیت بدنی ۲

گروه تربیت بدنی

 

۲

۱۷۳۴۲۵

بیوشیمی ۲

مهندس مجرد

 

۳

۱۷۳۴۲۶

آزمایشگاه بیو شیمی۲

مهندس سنجری

 

۴

۱۷۳۴۲۹

ژنتیک ۲

دکتر پاک نیا

 

۵

۱۷۳۴۳۰

آزمایشگاه ژنتیک ۲

دکتر محمد زاده

 

۶

۱۷۳۴۰۳

میکروبیولوژی ۲

دکتر امیری

 

۷

۱۷۳۴۰۴

آزمایشگاه میکروبیولوژی۲

دکتر امیری

 

۸

۱۷۳۴۱۸

قارچ شناسی

مهندس مجرد

 

۹

۱۷۳۴۱۹

آزمایشگاه قارچ شناسی

مهندس مجرد

 

میکروبیولوژی کارشناسی پیوسته-  ترم ۷

 

ردیف

کد درس

نام درس

نام استــــاد

 

۱

۱۱۴۳

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

گروه معارف

 

۲

۹۹۹۹۸

دانش خانواده و جمعیت

گروه معارف

 

۳

۱۷۳۴۰۷

باکتری شناسی ۲

دکتر امیری

 

۴

۱۷۳۴۰۸

آزمایشگاه باکتری شناسی ۲

دکتر امیری

 

۵

۱۷۳۵۱۹

بیوفیزیک

دکتر پاک نیا

 

۶

۱۷۳۴۱۶

میکروبیولوژی محیطی

دکتر امیری

 

۷

۱۷۳۴۱۷

آزمایشگاه میکروبیولوژی محیطی

دکتر امیری

 

۸

۱۷۳۴۲۰

متون تخصصی میکروبیولوژی

مهندس لطف زاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
موسسه آموزش عالي صبا نشانی: ارومیه - بلوار جام جم (اول جاده بند ) پلاک 12 کد پستی: 53869-57166 تلفن: 33489067-33477176 نمابر: 33471105 كد :044